20027

ProjectDe Nieuwe Munt
LocatieVenloseweg / van Wevelickhovenstraat Venlo
OpdrachtgeverAntares Woonservice
ProgrammaStedenbouwkundig ontwerp levensloopbestendig wonen, winkels, voorzieningen, brede school
Ontwerp - uitvoering2000 - 2008

Dit plan voorziet in de realisatie van een nieuwe “zorgomgeving” in een van de buitenwijken van Venlo.

Zorg, wonen en welzijn worden in dit innovatief project in een nieuwe balans gebracht.

Het zorgconcept gaat ervan uit dat nagenoeg alle woningen uit zelfstandige extramurale eenheden zullen bestaan, gewone appartementen dus. Gebouwen met een typisch zorggebruik worden tot een minimum beperkt, zoals woningen voor dementerenden of een hotelachtig recovery complex. De nieuwe invulling wil er zo veel als mogelijk uitzien als een gangbare woonwijk. Aan de basis van dit verlangen ligt de overtuiging dat een zorgvraag, zo lang als mogelijk een gangbare manier van wonen niet in de weg behoeft te staan. Ook is het belangrijk dat deze zorgbehoeftigheid niet afleesbaar zal zijn, bijvoorbeeld doordat men in een “uitzonderlijk” gebouw wordt ondergebracht. Dat zorg op maat zal worden geleverd is al bijna een vanzelfsprekendheid. De wijze waarop we deze ambitie, met dit ontwerp in een kleinschalige omgeving vormgeven, is anno 2000 echter volstrekt innovatief. Immers in stedelijke centra kan een groot gebouw veel eenvoudiger worden “gecamoufleerd”, omdat het al tussen ander grote gebouwen staat.
De terreinen die voor dit nieuw stedelijk fragment ter beschikking staan liggen in het centrum van het kerkdorp Tegelen, inmiddels een stadsdeel van Venlo. De omgeving is overwegend kleinschalig.
Het bouwblok waar de bouwlocatie deel van uitmaakt kan in stedenbouwkundige zin gelezen worden alsof het is opgebouwd uit twee verschillende structuren. Het zuidelijk deel van het gebied kent een open parkachtig inrichting, waarin grote gebouwen, zoals kloostercomplexen of villa’s zijn gebouwd. Het noordelijk deel bestaat uit onafgebouwde bouwblokken met particuliere woningen. Deze omliggende straten, die de aanzet van de bouwblokken vormen, worden begeleid door reeksen grondgebonden woningen, optisch als een aaneengesloten lint.

In het gebied worden nieuwe ontsluitingswegen aangelegd. Te zijner tijd zal een verbinding voor langzaam verkeer over de Venloseweg, richting de Maas, worden gerealiseerd. Aan deze nieuwe wegen wordt het merendeel van de nieuwe bebouwing uitgewerkt als voortzetting van de bestaande bouwlinten van aaneengesloten lage grondgebonden woningen. Met de nieuwe invulling worden de oorspronkelijke aanzet van de bouwblokken gesloten.

De nieuwe reeksen hebben twee à drie verdiepingen; mogelijk deze derde laag als setback. De woningen zijn aan de achterzijde ontsloten door middel van gaanderijen. De woningen op de begane grond hebben echter een entreedeur aan de straat en een aanvullende keukendeur op de gaanderij. Eventuele voortuintjes worden desgewenst collectief gemaaid.
Gebouwen voor intramurale zorgvoorzieningen worden quasi achteloos in deze nieuwe bouwlinten opgenomen. Deze gebouwen willen zich uiterlijk niet onderscheiden, ook niet wanneer ze een laag hoger zijn.

Midden in het plangebied wordt, voor een kleine, te handhaven, boerderij een pleintje aangelegd. Aan dit plein wordt een complex gebouwd met horeca en kantoren alsmede een aansluitende sporthal. Aan het plein wordt een groot, gedeeltelijk overdekt, terras gerealiseerd. Aan de rand van het gebied wordt een brede school gebouwd. De gebruikers van deze school sporten in de nieuwe sporthal. Hierdoor wordt extra actie op straat gegenereerd, doordat kinderen en docenten van school naar sporthal zullen wandelen.

In het zuidelijke parkachtige deel van het plangebied worden een aantal aanvullende urban villa’s gebouwd.

Na realisatie zal deze omgeving zich nauwelijks onderscheiden van de rest van het dorp.

Maastricht 2001