top of page
50% less

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

500 m² kantoor renovatie en tuin

20328 (ontwerp in 2004)

Maastricht, NL

L. Rinkens en M. Bruls

Kim Zwarts, Leon Abraas

Ik ben vergroeid met The Limits of Growth, die in 1972 door The Club of Rome werden geformuleerd. In het algemeen begreep ik dat het zou helpen als ik mijn persoonlijke inname zou temperen; minderen dus. Net zoals in de wetenschap, zijn in het algemeen de meeste regels en stellingnames gebaseerd op aannames. Wees daarom verstandig en ontmasker desgewenst regels en stellingnames door deze te bevragen. Zo veronderstel ik dat veel huidige regels aangaande ons duurzaamheidsgedrag ons door een overgangsfase zullen leiden. Daarom test en improviseer ik voortdurend om een eigen, hopelijk logischere richting te vinden. Wetende dat spelen in het algemeen kan helpen om vooruit te geraken, suggereer ik een speelse ‘50% minder’. Dat begint met het binnenshuis dragen van warme kleding in de winter en het eten van lokaal zomerfruit in de zomer. Ook vond ik een kleermaker die mijn kapotte kleding een vervolgleven geeft. De verbouwing van een garage tot onze bedrijfsstudio leverde ooit een eerste bewust ‘50% minder-gebouw’. We passeerden de regelgeving van destijds en zochten een eigen weg. Het werd een optelsom van logisch veronderstelde vanzelfsprekendheden: -De duurzaam gebleken klassieke stedenbouw (en niet de Moderne stad) leverde een locatie. -Geen nieuwbouw maar een verbouwing van een bestaand gebouw, en dan met zoveel als mogelijk hergebruik van bestaand. -De indeling van de binnenruimte staat divers gebruik toe (zelfs wonen) en het architectonisch ontwerp levert een herkenbare, verbonden en gastvrije ruimtelijkheid. -Er is gebouwd met ongepolijste, lokale en goedkope materialen, vertrouwende op de ‘waardevermeerdering’ die logisch en nauwkeurige detaillering brengt. -Een nieuwe dikke betonvloer op de begane grond met lage-temperatuur-betonkernactivering verwarmt het hele gebouw. -Natuurlijke ventilatie, in plaats van technische luchtinstallaties, waardoor een constant, natuurlijk en aangenaam binnenklimaat wordt geboden en het sick-building-syndroom wordt vermeden. -Een optimale mix tussen natuurlijk en kunstmatig werklicht. -Aan de achterzijde ruimte voor een kleine stadse patiotuin, die werd beplant met twintig bomen, die als zonwering een oververhit gebouw voorkomen. -Een heel dak vol zonnepanelen. -Een vloot aan elektrische deelauto’s voor de deur die ook gebruikt worden door buurtbewoners en die deels geladen worden met de zonne-energie die het gebouw levert. Ik hoop dat we ooit ook voor duurzaamheid een echt holistische benadering weten te vinden, die in elk geval meer is dan het invullen van een rekenprogramma.

I grew up with The Limits of Growth, which were formulated in 1972 by The Club of Rome. In general, I understood that it would help if I moderated, not to say reduced, my personal intake. In general, very much like in science, most rules are based on assumptions. Therefore, be sensible and, if you wish, unmask rules by questioning the assumptions. I suppose, many current rules regarding our sustainability behaviour, will lead us through a transitional phase and I am constantly testing and improvising to find my own logical direction. Knowing that playing, in general, can help you to get ahead, I suggest a playful '50% less'. That starts with wearing warm clothes indoors in the winter and eating local summer fruits in the summer. I befriended a tailor who gives my torn clothes a second life. The renovation of a building, intended as our new studio, resulted in the first conscious '50% less building'. It became a sum of assumed logical self-evidence: -The classical urban fabric (and not a Modern lay out) provided a proven sustainable location. -Not a new construction, but a renovation of an existing building, reusing as much as possible. -The layout of the interior space allows diverse use (even as a residential house) and the architectural design delivers a recognisable, safe, welcoming and connected spaciousness. -The architecture seems unpolished, build with local and cheap materials, relying on the 'value addition' brought by logical and accurate detailing. -A new thick concrete floor on the ground level, with low-temperature concrete core activation, heats the entire building. -Natural ventilation, instead of technical air installations, provides a constant, natural and pleasant indoor climate and prevents a sick building syndrome. -An optimal mix between natural and artificial working light. -Space was left, at the rear of the plot, for a small urban patio garden, which was planted with twenty trees, that prevent an overheated building. -The entire roof was covered with solar panels. -A fleet of shared electric cars was installed in front of the building, which are also used by local residents. The cars are charged with the solar energy, supplied by the solar panels located on the roof of the building. I hope, that one day, we will be able to find a truly holistic approach to sustainability, which will turn out to be more than simply filling in a calculation sheet.

bottom of page