top of page
naturally this house

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

nieuwbouw privéwoning en tuin

1416 (ontwerp in 2011)

Gulpen, NL

familie Meuzelaar

Leon Abraas, Hugo Thomassen

* Gedurende de negen jaren die we erover deden om dit huis te realiseren gebruikten we Trans Natural House als werktitel. Eenmaal gerealiseerd zijn een aantal van de duurzaamheidsambities, waarmee we ooit begonnen, langzaamaan ingeburgerd. Natuurlijk is het vanzelfsprekend om een huis met rondom een glazen gevel te bouwen, als dat huis omringd wordt door prachtig landschap. Het Moderne bouwen bewees dit al eerder. Natuurlijk is het verstandig om luifels te realiseren waar zonlicht wil worden geweerd. Decennia lang zagen we dit goeddeels over het hoofd. Natuurlijk is het slim om een verstelbare luifel op het zuiden te realiseren, zodat deze naar wens zonlicht zal binnenlaten. Zo houden we overmatige zomerzon buiten en verwarmt de winterzon ons huis. Natuurlijk is het vanzelfsprekend als we zo veel als mogelijk met hernieuwbare materialen bouwen. En dus haalt onze timmerman van om de hoek zijn constructiebalken uit de omliggende bossen en assembleert hij deze met oog voor de-assemblage op termijn. Natuurlijk is hergebruik van materiaal beter mogelijk als het basismateriaal puur blijft. We houden van het spel en verknopen de onafgewerkte massief houten draagconstructie met pen en gat. Natuurlijk bouwen we servicefuncties in de kelder, dus onder de grond. En staan de ogenschijnlijke natuurlijkheid van het landschap zo min mogelijk in de weg. Natuurlijk modificeren we waar gewenst het aangrenzende cultuurlandschap, dat overigens al bijna helemaal door mensenhanden werd vervormd. We plooien het terrein in het noorden over ons gebouw en geleiden hiermee een venijnige noordenwind over het dak. Natuurlijk komt er een grasdak. Waarmee we het regenwater langer lokaal vasthouden en de zonnepanelen maskeren. Natuurlijk zorgt een horizontale grondboring voor energieopslag en dus energiedosering over de seizoenen. Omdat we beseffen dat energie die lokaal is opgewekt het liefst ook lokaal wil worden gebruikt. Natuurlijk voeren we ventilatielucht eenvoudig toe via gevelluiken. Omdat niets gaat boven natuurlijke lucht. We bouwen volgtijdig, tegengesteld aan het regenwater dat steeds verder naar beneden wil. Wie natuur volgt, ervaart de minste weerstand. De versmelting met het landschap wordt verstrekt door de natuurlijkheid van de zichtbare gebouwmaterialen. De eeuwenlange zoektocht in onze filosofiescholen leert dat eerlijkheid amper valt te beredeneren; maar zeker oorsprong vindt in natuurlijkheid. Door de geaccepteerde natuurlijke imperfectie en inmiddels ingezette zichtbare veroudering / verwering lijkt het geconstrueerde de natuur te volgen. Goddank doet dood materiaal hetgeen we ook bij leven doen: verouderen. Fantastisch dat dit huis zo vanzelfsprekend voelt. Dit zelfs ondanks de doosvorm, die toch wel staat voor menselijk (en dus onnatuurlijk?) handelen. “Niets is standaard”, mochten we vaak horen. Integendeel, alles is standaard. Zo hoort het te zijn. Alsof het vanzelfsprekend een prototype betreft.

* During the 9 years it took us to create this house, we used Trans Natural House as a working title. Once completed, some of our durability ambitions had somehow become part of standard building practice. Of course, it goes without saying one should build a house with a glass facade all around, if such house is surrounded by a beautiful landscape. Modern building practice has proven this before. Of course, it is wise to create canopies where sunlight should be kept out. For decades building practice largely overlooked that. Of course, it is smart to create an adjustable canapé on the south, so that it will let sunlight in or shut it out as desired. This is how we keep excessive summer sun out, whereas the winter sun is allowed to warm our house. After the 1972 Report by the Club of Rome, it was of course self-evident, that we should build as much as possible with renewable materials. Our carpenter from around the corner harvests his construction wood from his neighbouring forest and he assembles it, keeping in mind that it should be fit for dismantle in the long run. Naturally, reuse of material is more practical if the basic materials remains pure. We love the game and construct the unfinished solid wood supporting structure with mortise and tenon. Naturally, we build service functions in the underground basement. In doing so, we spoil the apparent nature of the landscape around us as little as possible. Naturally, wherever desired, we slightly modify the adjacent landscape, just as we did whenever we built our first residential pit in the ground, with slightly raised ground all around. By pushing the terrain against the north façade and even over our building, we try to guide a possible, vicious north wind over the dwelling. Naturally, we need a grass roof. We retain the rainwater locally and visually mask the solar panels. Naturally, we simply supply natural air ventilation through facade hatches. Nothing beats natural air. We install a horizontal energy storage and thus energy doses throughout the seasons. It seems obvious that locally generated energy should be used locally. We stack our construction parts logically and sequentially, and in opposite direction to the natural course of the rainwater. Those who follow nature, experience the least resistance. The spatial fusion with the landscape is enhanced by showing unfinished and kind of natural building materials. A centuries-long search in our schools of philosophy shows that honesty can hardly be reasoned with; but it certainly has a reference in naturalness. Due to the accepted natural imperfection and visible weathering that has already started, the construction seems to follow its nature. Thank God, dead material does what the living do; ageing. It's fantastic that this house feels so natural. This is even in spite of its box shape, obviously a human (and therefore unnatural?) artefact. “Nothing seems normal”, we were often told. On the contrary; everything is normal. That's how it should be. As if it concerns a prototype.

bottom of page